ETICKÝ KODEX

Vždy se řídíme vesmírnými zákony. Jsou to nejvyšší zákony stvoření, podle kterých se vše řídí. Člověk, aby dokázal žít ve společnosti, si vytváří své zákony. Ty, však nejsou vůbec dokonalé, ani spravedlivé. Proto má každá země své, každá vláda dělá své zákony, často se to mění. Kdo v jedné zemi je vyvrhelem, v druhé může být hrdinou. Nad těmito zákony stojí zákony přírodní. Jsou zde, platné po věky, člověk je nemůže ovlivnit, ani změnit. Tyto zákony platí pro celou planetu a pro planety podobného typu. Ale je mnoho planet jiného typu a tam jsou potom jiné, přírodní zákony. 

Vesmírné zákony platí pro celý vesmír, pro celé stvoření a jejich platnost, je bez času. Je jim podřízeno vše. Těchto zákonů je 24, pro náš vesmír je jich 12, pro lidstvo jsou určeny a odtajněny 4! Více člověk zatím není schopen pochopit. 

zákon nejvyšší lásky

zákon svobodné vůle

zákon karmy

zákon vývoje

Vstoupit na duchovní cestu znamená převzít zodpovědnost za svůj duchovní vývoj. Je to zodpovědnost za vlastní činy, slova i myšlenky. Proto duchovní cesta představuje velkou sebekontrolu. Chceme-li, být i nadále úspěšní, musíme se neustále rozvíjet a zdokonalovat - jak my, tak i naši obchodní partneři. Při své práci se vždy řídíme, jak vesmírnými zákony, tak i profesními standardy, zákony a dalšími normami, jakož i vnitřními předpisy. Tato pravidla, ale nemohou postihnout veškeré situace, které mohou při naší práci nastat. Proto jsme uveřejnili náš etický kodex, který platí, jak pro nás, tak i pro naše obchodní partnery. Kodex vychází z našich hodnot, pomáhá nám je realizovat v každodenní praxi. Každý obchodní partner, je povinen dobře znát pravidla, obsažená v etickém kodexu, i hodnoty, z nichž tato pravidla vycházejí a rozumět jejich významu. Každý z obchodních partnerů, by se měl při jakýchkoli nejasnostech s námi poradit.

Ačkoli etický kodex poskytuje řadu pravidel a doporučení, týkajících se zásad osobní integrity a etického jednání v pracovním životě, nemůže postihnout všechny situace, do nichž se každý, jak my, tak naši obchodní partneři, mohou dostat. Nemůže nahradit naší osobní odpovědnost, povinnost užívat vlastní úsudek a v případě potřeby, se poradit o vhodném chování a postupu.

 

JSME NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ,

ale nikdy, na úkor příslušných zákonů a etických zásad. Plníme smluvní závazky, informujeme své klienty pravdivě a za naše služby účtujeme přiměřenou cenu. Respektujeme důvěrnost informací a soukromí našich klientů a našich obchodních partnerů. Pracujeme v souladu s platnými zákony a vždy udržujeme patřičnou míru důvěrnosti a soukromí.

naše síla spočívá v našem přímém spojení s duchovním světem

Informace ducha jsou esoterické, tedy tajné. Najít duchovní pravdy, pochopit je a umět podle nich žít, se povede jen těm jedincům, kteří jsou morálně na dobré úrovni, mají sebekontrolu, sebekázeň, pokoru a trpělivost. Naši klienti a obchodní partneři, spoléhají na naše odborné kvality a naší povinností je, těm, kteří skutečně stojí, o to, najít duchovní pravdy, pochopit je atd. - poskytnout pomoc, nasměrovat je a některé, i na této cestě vést. Chceme pracovat pouze pro klienty, kteří si cení naší práce a chceme pracovat pouze s těmi obchodními partnery, kteří si cení naší spolupráce. Jednáme profesionálně, vždy bereme v úvahu etické chování při všech krocích, které podstupujeme, poskytujeme služby a vystupujeme tak, abychom vždy zachovali dobré jméno naší firmy i našich klientů. Chováme se zodpovědně, jak vůči klientům, tak našim k obchodním klientům, i naší společnosti. Základem kvalitní práce jsou dobré vztahy a vzájemný respekt. Odborné služby poskytujeme v souladu s pravidly a s příslušnými odbornými a profesními standardy. Nabízíme pouze služby, které jsme schopni poskytnout a snažíme se splnit nejméně to, k čemu jsme se zavázali.

Vyvarujeme se střetu zájmů. Pokud zjistíme, že by mohl nastat a známe opatření, která by mohla dostatečně ochránit zájmy, zainteresovaných stran, pak tato opatření provedeme. Chráníme svou nezávislost. Dodržujeme právní předpisy a profesní standardy, které pomáhají, zachovat si nezbytnou míru objektivity, díky níž, získáváme a posilujeme důvěru klientů a dalších subjektů, v naše služby. Snažíme se, tak zabránit tomu, aby naše nezávislost byla ohrožena, či, aby vznikl dojem, že je ohrožena. Věnujeme pozornost všem okolnostem, které by mohly snížit naší objektvivitu, nebo vyvovat, takové zdání.

Pokud se dostaneme do složité situace, či do situace, která může způsobit naší firmě obtíže, poradíme se o vhodném postupu, s kompetentními osobami, abychom tuto situaci vyřešili. Je pro nás nepřípustné, abychom požadovali, nabízeli nebo slibovali, co bychom nemohli splnit! 

Se svými klienty i obchodními partnery,  jednáme s respektem, důstojně, čestně a zdvořile. Zásadně se vyvarujeme jakékoli diskriminace = VZÁJEMNÝ RESPEKT 

Etický kodex, naší firmy stanoví, jak bychom měli jednat a postupovat v řadě situací, které mohou při výkonu naší práce, nastat. Každý z nás, je povinen, důsledně a náležitě, dodržovat etický kodex a další závazná pravidla, naší firmy. Pokud se dozvíme, o porušení etického kodexu, či budeme mít takové podezření, prošetříme situaci a podnikneme přiměřené kroky, k nápravě. V případě, porušení etického kodexu našeho obchodního partnera, bude zahájeno disciplinární řízení a v krajním případě, bude s obchodním partnerem ukončena smlouva o spolupráci.

MORÁLNÍ ZÁSADY, KTERÉ CTÍME A PODLE NICH ŽIJEME - PŘÍSNĚ VYŽADUJEME OD NAŠICH OBCHODNÍCH PARTNERŮ! JSOU TO TOTIŽ, MORÁLNÍ ZÁSADY, KTERÉ MUSÍ ČLOVĚK CTÍT A VE SVÉM ŽIVOTĚ ŽÍT, ABY MOHL DUCHOVNÍ CESTOU JÍT - proto, aby naše spolupráce vydržela, musíme být v tomhle, na stejné "vlně", v opačném případě, nemá ani význam, začít spolupracovat. 

  • ODBOURAT NÁSILÍ - a to v činech, slovech i myšlenkách a to i vůči sobě!
  • PRAVDOMLUVNOST - nelhat a nežít ve lži, pokud pravda je tvrdá a nelze ji vyslovit, vždy můžeš prostě MLČET!
  • VNITŘNÍ PRAVDIVOST - odbourat omluvy a výmluvy a podívat se pravdě do tváře. Svoje chyby neomlouvat jednáním druhých a u nich hledat příčiny, hledání chyb ve svém okolí a na ostatních, je zásadní chyby. Vždyť naše okolí, je tu pro nás, JE NAŠÍM ZRCADLEM, které ukazuje na naše nedostatky. Proto je nutné, hledat chybu nejprve u sebe. Není však v lidských silách uskutečnit žádoucí změny v oblasti myšlení a jednání, ze dne na den. I přeměna negativní vlastnosti, představuje náročnou práci a velkou trpělivost. 
  • RESPEKTOVÁNÍ DRUHÝCH - a to jejich svobodné vůle i jejich soukromí a snad i právo na omyl. 
  • ODPOUTANOST - nepřipoutávat se emočně k žádné osobě ani k žádnému majetku! Obojí představuje duchovní překážku. Také upoutání na nějaký  cíl nebo vzpomínku, brzdí duchovní vzestup. A i připoutanost k vlastní práci, může být velkou překážkou.
  • OVLÁDÁNÍ EMOCÍ - nelze je potlačit ani umrtvit. Jsou v pro život důležité. I pro duchovní vývoj. Ale musíš být nad nimi, vládnout jim a ovládat je. 

Samotná možnost poznávání a pochopení skrytých zákonů univerza není samozřejmostí, ale je jistým druhem požehnání. Mnoho lidí se již přesvědčilo o tom, že když začali měnit sebe, změnilo se i jejich okolí. Duchovní hledání nemůže tedy být pouhým doplňkem světského života, ale musí se stát celým naším životem! 

 

 

 

 

 

paypal

666

666

krejčí

Krejčí kniha

爱情咒语

sac

sac

sac

kathara healing

uir 666 vip

SAC 2000 - 2022

SAC 2000-2022

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
We may store data on your device (cookies and browser's storages) to deliver non-essential functions that improve your browsing experience, store some of your preferences without having an user account or without being logged-in, use third party scripts and/or sources, widgets etc.
Use of analytic tools enables us to better understand needs of our visitors and how they use our site. We may use first or third party tools to track or record your browsing of our website, to analyze tools or components you have interacted with or used, record conversion events and similar.
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.

Login